Üçboğaz

Təyinatı: Neftkimya Sənaye sahələrinin müəssisələrində v ə mineral gübbrələr istehsalı müəssisələrində istifadə olunan boru xəttləri üçün.

İşçi təzyiq: Pş - 10÷100 MPа  (100÷1000 kqq sm2)

Şərti keçid: Dş - 40÷200 mm