KÜRƏLI SIYIRTMƏ

TƏYINATI: KÜRƏLI SIYIRTMƏ NEFT VƏ QAZ QUYULARINDA ISTIFADƏ EDILƏN FANTAN VƏ HƏMÇININ VURUCU AVADANLIQLARININ KEÇID KANALLARININ QAPANMASI ÜÇÜN TƏTBIQ EDILIR.